คำจำกัดความ ที่ผู้คนใช้ใน ศาสตร์การ ขอโชค กราบไหว้บูชา

ทุกคนคงจะรู้จัก ศาสตร์ ของ ความเชื่อ ความศรัทธา การทำนายทายทัก การ ขอโชค ที่กระทำเพื่อสร้างสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวรอบข้าง

ฮือฮาแก้บน "พญานาคสระน้ำส้ม" ชาวบ้านทำท่าเลื้อยเหมือนงู ชูนิ้วบอกใบ้เลขเด็ด - s;p tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์
เจ้าของบริษัท ใน จ.ชลบุรี เเก้บน "พ่อปู่ศรีสุทโธ" สมปรารถนารายได้พุ่ง - s;p tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์

วันนี้เราจึงพามาอ่านบทความเกี่ยวกับคำจำกัดความเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้ที่เรามักได้ยินบ่อย

การบนบาน หมายถึง การขอให้ได้ในสิ่งที่ตนหวังกับองค์เคารพที่ศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่ง เมื่อได้
ตามที่บนบานแล้วก็น าสิ่งของที่บนบานไว้นั้นมาแก้บนตามสัญญา การบนบานนี้จะมีเครื่องบนบานเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ตายและสุกแล้ว มีหัวหมู ไข่ต้ม ดอกไม้ แต่ผลไม้จะเป็นผลไม้ที่ดิบและสด ๆ หรือขึ้นอยู่กับองค์
เคารพนั้น ๆ จะโปรดเครื่องแก้บนเป็นอะไร


การบวงสรวง หมายถึง การบอกกล่าว การขออนุญาตต่อเทพยดาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ที่นั้น ๆ
รวมไปถึงบวงสรวงดวงวิญญาณของบุรพชนที่มีเดชมีอ านาจที่สถิตอยู่ที่ตรงนั้นหลายภพหลายชาติ ซึ่งผู้
บวงสรวงไม่อาจรู้ได้ว่าวิญญาณอะไรหรือของใครบ้าง แต่ก็เชื่อว่ามีวิญญาณสถิตอยู่ที่นั่น ขณะเดียวกันนี้ มี
การขอพร ขอโชค ลาภ ให้ได้ในสิ่งที่ตนหวัง เครื่องบวงสรวง จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายและสุกแล้ว มีหัวหมู ไข่
ต้ม ดอกไม้ แต่ผลไม้จะเป็นผลไม้ที่สด ๆ มีการจุดธูปเทียนจำนวนมาก ๆ


การสังเวย หมายถึง พิธีการที่ท าขึ้นเพื่อสนองตามเทพประสงค์ที่ตนได้รับความส าเร็จ เช่นการสู้รบ
ในสงครามได้ชัยชนะแล้วท าพิธีสังเวยด้วยสิ่งมีชีวิต เพราะเชื่อว่าความส าเร็จในการสู้รบนั้นมีเทพเบื้องบน
ช่วยเหลือ จึงสังเวยเทพเจ้าเหล่านั้นตอบแทน เครื่องสังเวยเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ แต่ที่นิยมน ามาสังเวยก็มี
แพะ แกะ โค ลูกโค เป็นต้น โดยความจริงแล้ว จะเป็นการสังเวยด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทพเจ้า
องค์นั้นว่าจะโปรดปรานอะไร เช่นการสังเวยเลือดแพะสด ๆ ต่อเจ้าแม่กาลี ก็แสดงให้เห็นว่าแม่กาลีนั้น
โปรดเลือดแพะสด ๆ เมื่อท่านรับสังเวยแล้ว แม่กาลีนั้นจะปลดเปลื้องไถ่บาปให้แก่คนผู้สังเวยนั้น เป็นที่มา
ของคติโบราณว่า แพะรับบาป ไม่ใช่การแก้บน


การบูชายัญ หมายถึง คือการฆ่าสิ่งมีชีวิต มี แพะ แกะ โค เป็นต้น เพื่อสังเวยเทพเจ้าในโอกาส
ประสบความส าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นความส าเร็จจากการสู้รบ คือกษัตริย์สมัยโบราณแห่งกรุงพาราณ
สี ประเทศอินเดีย ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกรบ เมื่อรบได้ชัยชนะกลับมาแล้ว ก็ฆ่าม้านั้นบูชายัญ ณ ท่า
น้ำคงคาเมืองพาราณสี ชื่อว่าท่าน้ าอัศวเมธ ซึ่งค าว่า อัศวเมธนี้ก็เป็นหนึ่งในมหายัญ ๕ ประการ 1

จริยธรรมเชิงพุทธ หมายถึง การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขั้นต้น คือ ศีล ๕ จริยธรรมขั้นกลาง
คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ และจริยธรรมขั้นสูง คือ มรรค ๘


แนวคิด หมายถึง แนวคิดที่มีต่อเรื่องบนบาน บวงสรวง บูชายัญ การสังเวย อิทธิพลที่ต่อ
สังคมไทย แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงพุทธที่ต่อการบนบาน บวงสรวง การสังเวย
ประวัติหมายถึง ก าเนิดและพัฒนาการ รวมถึงกรณีตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อคนไทยมาถึงปัจจุบัน
ในเรื่องของการบนบาน การบวงสรวง การสังเวย ประวัติของพระพุทธชินราช ประวัติพระศรีรัตนมหาธาตุ
ประวัติเมืองพิษณุโลก


หลักการ หมายถึง การเลือกบนบาน ต่อองค์เคารพนั้นที่จะให้ผลตามที่ตนบนบานได้ เช่นกรณี
บนบานกับหลวงพ่อโสธรเพื่อขอบุตรและโชคลาภ วิธีบน จุดธูป ๑๖ ดอก และพวงมาลัย วิธีการแก้บน แก้
ตามค ากล่าว ศาลหลักเมืองบนบานเพื่อขอความมั่นคงในหน้าที่การงาน วิธีบน จุดธูป ๓ ดอก เทียน ๑
เล่ม ผ้าแพร ๓ สี ดอกบัว วิธีการแก้บน ถวายพวง มาลัย หรือผูกผ้า ๓ สี พระพรหมเอราวัณบนบานเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าขาย การงาน การเรียน วิธีบน จุดธูป ๑๒ ดอก น าดอกดาวเรืองไหว้ทั้ง ๔ หน้าของ
องค์พระพรหม วิธีการแก้บน ให้แก้ค าที่เคยกล่าวมา หรือ ร าแก้บน


อิทธิพล หมายถึง ความนิยม ความเชื่อที่มีอิทธิพลให้ตนบนบาน ขอโชค ขอพร สามารถโน้มน้าวให้เป็นไป
ตามความประสงค์ของเขาเหล่านั้นได้


สังคมไทย หมายถึง สังคมที่เป็นพุทธศาสนิกชน ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอาศัย มีความเชื่อ
กรรม ถือว่าท ากรรมดีย่อมได้รับผลดี ความกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว มีกรรมลิขิต ถือวัฒนธรรมไทย และมี
ความเชื่อเรื่องบุญ บาป เชื่อเรื่องนรก สวรรค

หน้าแรก
5 คาถาเงินล้าน ท่องแล้วเฮง! สวดแล้วรวย! ขอให้ได้ ขอให้โดน
ไอ้ไข่ ให้โชค “วัดเจดีย์ ” ชาวบ้าน แห่ ขอเลขเด็ด
หวยหุ้น เมืองหมีขาว ดินแดนอันไกลโพ้น ” หวยหุ้นรัสเซีย “
หมดยุค หวยใต้ดิน จ่ายสูง สะดวก รวดเร็วกว่า ต้อง ” หวยออนไลน์ “
ผ่าดู”ความฝัน” ตีแผ่ ตัวเลขนำโชค เสริมโชคชะตา
แนวทาง เลขเด็ดหวยฮานอย คิดอย่างไร เข้าจริงมั๊ย
พาไปรู้จัก อะไรคือหวยออนไลน์ เล่นยังไง เป็นมาอย่างไร
เปรียบเที่ยบ ความแตกต่าง ระหว่าง หวยหุ้น / เล่นหุ้น
ความเชื่อมโยงระหว่าง ความเชื่อ แรง ศรัทธา และ หวย
ที่ไหนเด็ด ที่ไหนดี เรื่อง ขอหวย (พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ)
เอาใจคอหวยกับ สถานที่ “ขอหวย” คัดเน้นๆ งวดนี้ไม่มีพลาด ตอนที่ 1
เล่นเว็บ สะดวก แทงเองตามอัธยาศัย
หวยหุ้น สุด Hot! แดน กิมจิ ” หวยหุ้น เกาหลี “
หวย สำหรับ นักเสี่ยงโชคมือใหม่
ทันใจนักเสี่ยงโชค “หวยฮานอย” รวยได้ทุกวัน
สมัครเล่นกับเรา ให้มากกว่าใคร
หวยเวียดนามหวยฮานอย คืออะไร มาทำความรู้จักกัน
หวย สำหรับ นักเสี่ยงโชคมือใหม่
ทันใจนักเสี่ยงโชค “หวยฮานอย” รวย ได้ ทุกวัน
ไหว้พระ ขอพร เสริมโชคลาภ กันที่ วัดหลวง พ่อปากแดง
มาแน่งวดนี้ ชาวชัยนาท แห่ซื้อ”เลขรถนายกฯ” เลขขายดี เกลี้ยงแผง !
แห่ “ส่อง เลขเด็ด” เรือไม้ ตะเคียน แม่ ศรี สะไบทอง
สมัครเล่นกับเรา ดูแลดีกว่าใคร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ banner-tookhuay101-1024x239.png

ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา